Registrace

Svodiče přepětí
dle norem

Svodiče chrání proti následkům přepětí v elektrické síti nízkého napětí, velmi často se také setkáte s jejich označením SPD (Surge Protection Devices).

Dělení svodičů přepětí
dle normy ČSN EN 61643-11 ed.2

Dle normy ČSN EN 61643-11 ed.2 se zařízení tohoto typu dětí do 3 tříd.
Třída SPDTyp SPDCharakteristické parametry
Třída I
Typ 1 nebo-li T1
Ochrana před přímým působením části
elektrického bleskového proudu (přímý bleskový výboj nebo výboj poblíž napájecí soustavy).

SPD testované zkušebním rázovým proudem Iimp (10/350 µs)
Třída II
Typ 2 nebo-li T2
Ochrana před atmosférickými indukovanými
přepětími (nepřímé, vzdálené bleskové výboje) a přepětím při spínání.

SPD testované rázovým proudem In (8/20 µs)
Třída III
Typ 3 nebo-li T3
Ochrana před atmosférickými indukovanými
přepětími a přepětími při spínání, které vznikají v odběrné elektrické síti nízkého napětí (koncová ochrana).

SPD testované zkratovým proudem Isc (8/20 µs) při napětí otevřeného obvodu Uoc (1,2/50 µs)

Vznik přepětí z atmosférických výbojů

Přímý bleskový výboj nebo atmosférické výboje poblíž napájecí soustavy Impuls 10/350 µs.
Nepřímý, vzdálený bleskový výboj – úder do vzdáleného napájecího vedení Impuls 8/20 µs.
Nepřímý, vzdálený bleskový výboj – úder do sousedních objektů, indukční jevy Impuls 8/20 µs.

Přepěťová ochrana v normách

Spolehlivý a úplný systém přepěťové ochrany musí zohledňovat normy a doporučení týkající se:

 • Ochrany před bleskem – Část 2: Řízení rizika ČSN EN 62305-2 ed. 2.
 • Ochrany před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života ČSN EN 62305-3 ed. 2.
 • Ochrany před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách ČSN EN 62305-4 ed. 2.
 • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-44: Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím ČSN 33 2000-4-443 ed. 3.
 • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Odpojování, spínání a řízení – Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení ČSN 33 2000-5-534 ed. 2.
 • Druhu elektrické sítě nízkého napětí v budově.
 • Koordinace izolace elektrických zařízení.
 • Ekvipotencializace (vyrovnání potenciálů) v síti s nízkým napětím.

Použití svodiče přepětí
dle ČSN 33 2000-4-443 ed. 3

SPD musí být použit v objektech: poskytující – zdravotnickou péči nebo veřejné služby, IT centra, muzea, hotely, banky, průmysl, obchodní trhy, tam, kde se vyskytuje velké množství osob tj. úřady, školy atd. Ve všech jiných prostorách musí být vyhodnoceno riziko. Naopak SPD není nutné použít v objektech, kde je hodnota elektrické instalace menší než 5 násobek hodnoty SPD (například kůlny, domácí dílny atd.).

Umístění a typ SPD
dle ČSN 33 2000-5-534 ed. 2

Přepěťové ochrany musí být instalovány co nejblíže začátku instalace. Pro ochranu před účinky blesku a spínacích přepětí musí být použit SPD typu 2. V případě, kdy je budova vybavena vnějším systémem ochrany před bleskem, nebo je ochrana před přímým úderem předepsána jiným způsobem, poté musí být zvolen SPD typu 1. I když budova nemá vnější ochranu před úderem blesku, musí se vzít v úvahu vzdálenost mezi posledním stožárem a vstupem do instalace. V tomto případě může být také použit SPD typu 1. Doplňující ochrany typu 2 nebo typu 3 mohou být zapotřebí k splnění dostatečné ochrany instalace (například v blízkosti citlivých zařízení), avšak nesmí být použity bez instalovaných předchozích typů SPD a musí být koordinovány s SPD instalovanými před nimi. Takovéto SPD mohou být součástí pevné elektrické instalace nebo mohou být použity přenosné SPD.

Informace o použití SPD

Přítomnost SPD umístěných mimo rozvaděč (ve směru toku energie) například instalovaných v zásuvkách, musí být v rozvaděči trvale označen např. štítkem.

Nejúčinnější přepěťová ochrana Hager

S ohledem na svoji konstrukci a způsob fungování obsahují svodiče přepětí prvky:

 • Přerušení napětí na základě uzavřených jiskřišť, která mají velký odpor a prudce se zmenšují při vzniku přepětí.
 • Omezující napětí na základě varistorů vyrobených z oxidů kovů, které mají velký odpor a neustále tak snižují nárůst rázového proudu a napětí.
 • Kombinované, spojující vlastnosti přerušení nebo přerušení a omezení napětí podle typu.


Z praktického hlediska je možné využívat správně energeticky koordinovaná zařízení třístupňové ochrany jako:

 • Jednostupňové s jiskřištěm SPD typu 1 a varistorové SPD typu 2 a typu 3.
 • Kombinované s jiskřištěm SPD typu 1 + 2 a varistorové SPD typu 3.
 • Dvoustupňové varistorové SPD typu 1 + 2 a varistorové SPD typu 3.


Správnému výběru svodičů přepětí musí předcházet vypracování profesionálního projektu na hromosvod se zohledněním všech prvků ochrany – řízení rizika, výběr třídy hromosvodu (LPL), energetická koordinace a další parametry. Je nutné zohlednit druh napájecí soustavy (TT, TN-C, TN-S), koordinaci zajištění proti zkratu, parametry vyrovnávacího a uzemňovacího spojení, elektromagnetické rušení a mechanickou odolnost. Takto vybraná zařízení SPD zajišťují účinnou ochranu před průchodem rázového (bleskového) proudu, ideální úroveň ochrany při přepětí, omezují následné zkratové proudy a nepouštějí do sítě energii, která by vybila, tudíž destruovala koncová zařízení. Rovněž se nesmí zapomínat na přepěťovou ochranu signalizačních, telekomunikačních a řídicích zařízení (ISDN, WAN, KNX).

Více informací o svodičích přepětí Hager najdete zde v našem elektronickém katalogu.

Konfigurátor systémů přepěťové ochrany

Připravili jsme pro vás jedinečný nástroj pro výběr přepěťové ochrany, který vám umožní správně navrhnout systém SPD v několika krocích.