Registrace
 • Vypínače Berker
  Bude se do Vašeho interiéru hodit tvarově a materiálově minimalistický spínač nebo designová lahůdka ze skla, dřeva nebo betonu?

Všeobecné obchodní podmínky
společnosti Hager Electro s.r.o., IČ: 63076195

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“) obchodní společnosti Hager Electro s.r.o., IČ: 63076195, se sídlem Pražská 238, 250 66 Zdiby, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 36345 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) či smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Kupujícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí jakákoli osoba (fyzická či právnická), která žádá o uzavření smlouvy s prodávajícím. Je-li v těchto obchodních podmínkách užit pojem „smlouva“, rozumí se tím buď kupní smlouva, nebo smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím. Zbožím se pro účely použití těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí také služby poskytované prodávajícím, není-li výslovně uvedeno jinak. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.hager.cz (dále jen „webová stránka“).

Je-li kupující podnikatelem (dále jen „kupující – podnikatel“), platí pro něj pravidla odlišná, je-li tak ve všeobecných obchodních podmínkách výslovně uvedeno.

Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě nebo ve smlouvě o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění všeobecných obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

Uzavření smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Na webové stránce jsou obsaženy informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a dále informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží (dále jen „cena zboží“) jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Ceny zboží bez nákladů na balení a dodání zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář umístěný na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží,
 • způsobu úhrady,
 • nákladech na balení a dodání zboží,
 • ceně zboží.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací) kupujícímu (na elektronickou adresu kupujícího).

Prodávající je oprávněn provést storno objednávky v případě, že je zboží dlouhodobě (tj. nejméně 14 kalendářních dnů) nedostupné a dále v případě nepřevzetí zboží kupujícím do 10 dnů ode dne předání zboží dopravci. O tomto je prodávající povinen bezodkladně vyrozumět kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webové stránce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.

Platební podmínky

Celkovou cenu zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

V případě platby v hotovosti na dobírku je celková cena zboží splatná při převzetí zboží.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení celkové ceny zboží. Kupující jej obdrží současně s převzetím zboží

Cena dopravy

V rámci ČR do 10 kg 130 Kč vč. DPH.
V rámci ČR nad 10 kg 550 Kč vč. DPH.
Na Slovensko 550 Kč vč. DPH.

Odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu

Nejedná-li se o případy, kdy nelze od smlouvy odstoupit (ustanovení § 1837 občanského zákoníku), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží či poskytnutí služeb, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Toto právo na odstoupení bez uvedení důvodu nelze uplatnit pro kupujícího – podnikatele. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží či poskytnutí služeb. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy (PDF, 34 kB) může kupující zasílat na adresu: Pražská 238, Zdiby či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@hager.cz. V případě odstoupení od smlouvy dle shora uvedených podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté finanční prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě shora uvedeného odstoupení od smlouvy vrátí prodávající finanční prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů ode dne obdržení vráceného zboží od kupujícího popř. ode dne, kdy kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal nebo ode dne, v němž prodávající začal s plněním smlouvy o poskytování služeb; Pro tento účel kupující souhlasí s tím, aby přijaté finanční prostředky byly kupujícímu vráceny prostřednictvím bezhotovostní platby. Kupující sdělí prodávajícímu při odstoupení od smlouvy číslo svého bankovního účtu pro vrácení finančních prostředků.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení celkové ceny zboží.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit.

Dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Odmítne-li kupující převzít zboží, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu skladného. Pokud si kupující nevyzvedne zboží, které se nepodařilo kupujícímu doručit do 10 dnů ode dne předání zboží dopravci, je prodávající oprávněn provést storno objednávky. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů,
 • služby byly poskytnuty v souladu se smlouvou.

Shora uvedené ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: Pražská 238, Zdiby, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, nebo e-mailem. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží či kupující oznámil vady u poskytovaných služeb.

Přechod vlastnického práva ke zboží

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem zaplacení celkové ceny zboží v plné výši. Nebezpečí škody na zboží na kupujícího přechází jeho převzetím. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Příloha obchodních podmínek

Vzorový formulář (PDF, 34 kB) pro odstoupení od smlouvy.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1/2019.