Pravidla a podmínky soutěže

1.
Do soutěže Interiér roku 2019 mohou být přihlášeny interiéry, které byly navrženy profesionálem z ČR nebo SR a dokončeny v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

2.
Přihlašovatel zařadí přihlášený interiér do jedné ze čtyř uvedených kategorií:
a/ Soukromý interiér (novostavba), tj. interiér domu či bytu mladší pěti let, který byl dokončen ve sledovaném období (viz bod č.1). Jedná se zejména o interiéry developerských projektů, rodinných domů atd.
b/ Soukromý interiér (rekonstrukce), tj. rekonstrukce nebo redesigning
bytových nebo rodinných domů starších pěti let v jakémkoliv rozsahu, který byl dokončen ve sledovaném období (viz bod č.1).
c/ Veřejný interiér (restaurace a hotely), tj. prostory restaurací, kaváren, čajoven, bister, interiéry hotelových pokojů, recepcí a lobby atd., které byly dokončeny ve sledovaném období (viz bod č.1).
d/ Veřejný interiér (obchody, služby, školy, zdrav. zařízení ap.), tj. prostory obchodů, provozoven služeb (kadeřnictví apod.) , cestovních kanceláří, knihoven, bank, nemocnic, škol atd., které byly dokončeny ve sledovaném období (viz bod č.1).
e/ Veřejný interiér (kanceláře, huby a coworkingová centra), tj. prostory kanceláří, hubů a coworkingových center atd., které byly dokončeny ve sledovaném období (viz bod č. 1)

3.
Přihlásit interiér může jeho autor, stejně jako například dodavatel zařizovacích předmětů, které autor použil.

4.
Podáním přihlášky přihlašovatel stvrzuje, že:
a/ majitel i autor interiéru souhlasí s uvedením fotografií a popisu interiéru (ve formě souvislého textu) na stránkách hlavního mediálního partnera (s možností otevření diskuze pod článkem), na internetových stránkách pořadatele a pro jeho propagační účely, v tiskové zprávě, v albu přihlášených a vítězných návrhů a na stránkách mediálních partnerů.
b/ přihlašovatel má právo poskytovat fotografie přihlášených interiérů k uveřejnění třetími stranami v souladu s předchozím odstavcem (4a).
c/ autoři fotografií nevznesou vůči pořadateli soutěže žádné finanční nároky v souvislosti s uvedením fotografií podle předchozího odstavce (4a).

5.
Pořadatel nezaručuje, že každý z přihlášených interiérů bude publikován. Záleží to zejména na kvalitě samotného interiéru, ale i kvalitě, velikosti a množství poskytnutých fotografií.

6.
Pořadatel zaručuje, že publikovány na stránkách hlavního mediálního partnera, na stránkách mediálních partnerů a na stránkách pořadatele budou interiéry, které se propracují do finále,a vítězové.

7.
Pořadatel se zavazuje, že:
a/ soukromé interiéry budou ve všech tištěných i elektronických výstupech lokalizovány velmi obecně, například pouhým uvedením města a u malých měst jen uvedením oblasti nebo kraje, a to v rámci zajištění soukromí majitele. Přesné znění si stanoví přihlašovatel.
b/ u soukromých interiérů nechá z důvodu bezpečnosti a zachování soukromí majitele vyretušovat identifikovatelný prvek ve výhledu z okna (např. Petřínskou rozhlednu), a to pokud si to bude přihlašovatel výslovně přát.
c/ u veřejných interiérů bude lokalizace uvedena podle přání přihlašovatele, a to v souladu s obvyklými pravidly daného média.

8.
Pořadatel se zavazuje:
a/ držet v tajnosti jméno a veškeré kontakty na majitele interiéru, pokud si výslovně nebude přát jinak.
b/ uvádět na vlastních stránkách i v médiích kontakty na přihlašovatele v rozsahu ne větším, než si to přeje.
c/ uvádět ve všech výstupech autora ve formátu: Jméno / název studia / web.

POŽADOVANÁ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE:

9.
Součástí přihlášky musí být:
a/ Nejméně 7 (slovy sedm) fotografií interiéru v tiskové kvalitě ve formátu JPG, a to minimálně velikosti 148 x 210 mm (A5) v rozlišení 300 DPI. Větší formát a větší množství fotografií dává vyšší šanci na publikování na stránkách mediálních partnerů. V případě dotazů pište na info@interierroku.cz
b/ Obě kategorie Soukromého interiéru musí VŽDY obsahovat fotografii hlavního interiéru a fotografie nejméně dalších dvou místností.
c/ Půdorys interiéru v elektronické podobě (může být i velmi schematický), nejlépe ve formátu PDF (případně JPG).
d/ Autorskou zprávu nebo jakkoliv strukturovaný popis interiéru, a to v rozsahu nejméně 20 řádků psaných písmem Times Roman velikosti 12 a řádkování 1,5. Po stylistické stránce může být text i velmi jednoduchý. V případě potřeby pořadatel text upraví a zašle zpět k překontrolování.
e/ Důležité součásti autorské zprávy jsou zejména informace o:

-zadání ze strany investora
-neobvyklých požadavcích investora
-velikosti interiéru
-zvláštních okolnostech a specifikách stavby nebo rekonstrukce
-použitých materiálech
-inovativních řešeních nebo postupech
-zvláštnostech z pohledu autora interiéru
(všechny tyto body samozřejmě nemusejí být naplněny)

10.
Fotografie, půdorysy atd. doporučujeme zaslat v souboru zip přes www.uschovna.cz, a to na adresu prihlaska@interierroku.cz

TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

11.
Uzávěrka přihlášek je 20. 2. 2020

12.
Přihlášené interiéry budou na stránkách pořadatele umístňovány až od 17. 3. 2020, ale někteří mediální partneři včetně hlavního mediálního partnera je mohou publikovat již dříve, a to s jasným odkazem, že daný interiér se účastní soutěže Interiér roku 2020,a s uvedením autora.

13.
Odborná porota složená z 18 členů rozhodne o třech finalistech v každé ze čtyř kategorií uvedených v bodě 2 do 17. 3. 2020. Vyhlášení vítězů proběhne 31. 3. 2020.

14.
Interiér je do soutěže přihlášen, pokud je pořadateli doručena kompletní dokumentace v souladu s bodem 9 a na účet pořadatele připsán přihlašovací poplatek.

15.
Přihlašovací poplatek je hrazen vždy v českých korunách a jeho výše je 5 000 Kč (+ 21% DPH) za jeden přihlášený interiér do jakékoliv kategorie. Poplatek je hrazen na účet 107-5296230237/0100, IBAN: CZ1601000001075296230237. Variabilní symbol obdrží přihlašovatel od kontaktní osoby IBD, kterou je osloven s možností zúčastnit se soutěže.

16.
Pořadatelem soutěže je:
INSTITUT BYTOVÉHO DESIGNU s.r.o., Přístavní 1423/33, 170 00 Praha 7, Holešovice, IČO: 019 15 061, DIČ:CZ019 15 061, www.interierroku.cz

17.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla během soutěže či rozhodnout o přerušení či úplném zrušení soutěže (při zrušení soutěže se poplatek v plné výši vrací).

18.
Přihlašovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb.
a s nařízením Evrop. parlamentu a Rady EU 2016/679, jak je uvedeno na www.interierroku.cz.