Produkty pro
fotovoltaické aplikace
 

Odpínače, přepěťové ochrany, pojistkové odpojovače, přepínače a rozvaděče

Vysoký výkon, modularita a snadná instalace charakterizují produkty Hager, které jsou nepostradatelné pro odpojení a ochranu fotovoltaických systémů. V nabídce najdete produkty pro výrobu rozvaděčů v rezidenčním sektoru, jako jsou odpínače, přepěťové ochrany, pojistkové odpojovače, přepínače, nástěnné rozvaděče IP65 a polyesterové rozvaděče IP66.

Produkty pro fotovoltaické aplikace
Ochrana fotovoltaických instalací

Fotovoltaické solární energetické systémy se skládají z PV (fotovoltaických) článků a střídačů. Články využívají sluneční energii k přeměně fotonu na stejnosměrný proud. Elektřina generovaná solárními články tak napájí střídač, který reguluje a přeměňuje stejnosměrný proud na střídavý proud. Vyprodukovaná střídavá energie pak může být lokálně využívána konkrétním zařízením, domácnostmi nebo může být přímo připojena k elektrické síti, a tak může být použita jako čistá energie chránící životní prostředí. Fotovoltaický obvod je obvod, ve kterém jsou PV moduly zapojeny do série a generují požadované napětí na výstupu. V závislosti na požadované kapacitě PV systému se může skládat z několika PV okruhů (stringů) zapojených paralelně, které produkují vyšší proudy a poskytují větší výkon.

Produkty pro DC aplikace

Stejnosměrná část fotovoltaických zařízení

  • Jednotná produktová řada
  • Produkty až do 1 000 V DC
  • Výkon odpovídající úrovni požadavků dané FV instalaci
  • Součástí produktové nabídky jsou rozvaděče, otočné odpínače, pojistkové odpojovače, pojistky a svodiče přepětí

Produkty pro AC aplikace

Střídavá část fotovoltaických zařízení

  • Široké produktové portfolio
  • Produkty s širokým proudovým rozsahem pro pracovní napětí 230 / 400 V AC
  • V portfóliu naleznete nástěnné rozvaděče, jističe, proudové chrániče, vypínače, svodiče přepětí, přepínače sítí a čtyři kvadrátní elektroměry
  • V produktech jsou nyní i nově nabíjecí stanice pro elektromobily, které ideálně doplňují plné využití PV systémů

Fotovoltaické systémy
Normy a předpisy

Fotovoltaické systémy a jejich elektrická instalace by měla probíhat dle platných příslušných norem. Jedna ze základních instalačních norem pro toto zařízení je
ČSN 33 2000-7-712 Elektrické instalace nízkého napětí - Fotovoltaické (PV) systémy. Při instalaci by měly být dodrženy veškeré bezpečností postupy a předpisy. Pár zajímavých informací a upozornění, které tato norma obsahuje, najdete také v naší brožurce (ke stažení níže).

Informace o nainstalovaném (PV) fotovoltaickém systému musí být zřetelně a čitelně označena na všech místech pro zajištění veškerých možných osob např. revizní technici, pracovníci energetických společností nebo osoby záchranných složek. Toto označení musí být upevněno na počátku instalace, v místě měření el. energie, je-li v jiném místě než počátek instalace v rozvaděči, který je připojen k napájení od měniče.

Každý přístupný bod k živé DC části, například DC rozvaděč nebo slučovací box, musí mít trvalé označení o přítomnosti DC napětí ze solárních panelů i při odpojení, například textem (Solár DC - pod napětím i při odpojení napájení).

Jednožilové DC vodiče musí být uloženy v samostatném izolovaném žlabu nebo kanálu. Vodič nesmí ležet přímo na střešní krytině.

Ochrana PV systémů
proti přepětí

Svodiče přepětí (SPD) musí být instalovány na DC a AC straně fotovoltaických systémů, a to na základě výpočtu rizika dle normy ČSN EN 62305-2. Je-li vzdálenost mezi PV panely a střídačem (DC strana) větší než 10 m, nebo je-li PV systém pospojován s LPS, poté je potřeba použít dvě sady SPD typ 1. V ostatních případech postačuje pro DC stranu instalace svodiče přepětí typ 2.

Obdobně je nutné použít 2 sady SPD v případě větší vzdálenosti než 10 m mezi střídačem a připojením k veřejné síti (AC strana). Typ svodiče přepětí, instalovaného co nejblíže střídači na AC straně, musí odpovídat typu instalace PV panelů. V případě panelů instalovaných na budově bez LPS nebo panelů instalovaných v dostatečné vzdálenosti od LPS, postačuje na AC straně instalace svodiče přepětí typu 2. Veškeré informace ohledně použití svodičů pro fotovoltaické systémy řeší norma, která je technickou specifikací ČSN CLC/TS 50539-12 Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - část 12: Zásady výběru a použití SPD připojená do PV instalací.

Značení rozvaděčů informujících o nainstalovaném (PV) fotovoltaickém systému

Brožura
Produkty pro fotovoltaické aplikace

Produkty pro fotovoltaické aplikace
Odpínače, přepěťové ochrany, pojistkové odpojovače, přepínače a rozvaděče
PDF 8,5 MB

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás!

Pro telefonické a e-mailové dotazy využijte prosím následující kontakty:

Technická podpora
E-mail: technici.cz@hager.com

Štěpán Tyc - produktový specialista
Telefon: +420 281 045 731
E-mail: stepan.tyc@hager.com